Poufność


POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI «kdns.com.ua» Akcesoria do sufitów napinanych

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i innymi aktami prawnymi ukraińskiego ustawodawstwa regulującymi stosunki prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych, a także prawo obywateli do nieingerencji w życie osobiste i prawo do wyrażania siebie.

Sklep internetowy kdns.com.ua, dbając o rozwój relacji z Klientami, rozumiejąc wagę zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, w celu rozwiązywania ewentualnych sprzeczności i nieporozumień, przygotował niniejszą Umowę Prywatności (politykę prywatności), zwana dalej „Polityką Prywatności” oraz regulaminem korzystania z serwisu internetowego sklepu https://kdns.com.ua zwanego dalej „serwisem”. Przeczytaj uważnie tę stronę, ponieważ informacje na niej zawarte są ważne dla Ciebie jako użytkownika serwisu.

1. DEFINICJE POJĘĆ

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja witryny sklepu internetowego (zwana dalej Administracją witryny)” – upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną działający w imieniu sklepu internetowego „kdns.com.ua”, organizujący przetwarzanie danych osobowych, a także określenia celów przetwarzania danych osobowych, składu danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności lub operacji wykonywanych na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji na danych osobowych, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” – obowiązkowy wymóg dla Administratora lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownikiem witryny sklepu internetowego „kdns.com.ua” jest osoba, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Witryny sklepu internetowego.

1.1.6. „Cookie” to niewielka porcja danych wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieci Web w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny .

1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.

2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Korzystając z serwisu lub kupując towary oferowane w serwisie, a także odpowiadając na niezbędne pytania w ankiecie podczas rejestracji i/lub zakupu, użytkownik potwierdza, że ​​wyraża zgodę na sklep internetowy „kdns.com.ua” oraz osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, a także że jest osobą pełnoletnią.

2.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie otrzymanych informacji przez Administrację Witryny, w tym zbieranie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, poprawianie), wykorzystywanie, dystrybucję, depersonalizację, blokowanie, niszczenie danych osobowych określonych w kwestionariuszu, w celu w celu wykonywania działań mających na celu tworzenie bazy danych uczestników, sporządzanie raportów statystycznych, prowadzenie badań rynkowych, a także interakcję z użytkownikiem, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne, w tym wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, do czasu wycofania takiej zgody.

2.3. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że Administracja Witryny ma prawo do interakcji z Użytkownikiem poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów przy użyciu różnych środków komunikacji, w tym między innymi: listy mailingowej, poczty e-mail, Internetu itp.

2.4. Dane osobowe, które można przetwarzać zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, obejmują między innymi następujące informacje:

2.4.1. Imię i nazwisko Użytkownika;

2.4.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

2.4.3. adres e-mail (e-mail);

2.4.4. adres dostawy Towaru;

2.4.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.

3. CEL ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkownika sklepu internetowego „kdns.com.ua” wykorzystuje w następujących celach:

3.1.1. identyfikację Użytkownika zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość ze sklepem internetowym „kdns.com.ua”.

3.1.2. zapewnienie Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta;

3.1.3. dostarczanie Użytkownikowi spersonalizowanych Usług;

3.1.4. komunikacja z Użytkownikiem, w tym przesyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z Usług, świadczenia usług, a także obsługi wniosków i wniosków od Użytkownika;

3.1.5. poprawa jakości Usług, wygody ich użytkowania, rozwój nowych Usług i usług;

3.1.6. udzielanie informacji o towarach, usługach sprzedawanych przez „kdns.com.ua”, o promocjach prowadzonych przez „kdns.com.ua”, odpowiedzi na zapytania, a także o wypełnianiu przez „kdns.com.ua” zobowiązań wobec konsumentów towarów (usług );

3.1.7. prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie danych zdepersonalizowanych.

4. KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH

4.1 Kategorie Danych Osobowych gromadzonych przez witrynę (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) obejmują: Pliki cookie oraz Dane dotyczące korzystania z zasobów sieciowych.

4.2. Dane osobowe mogą być podawane przez Użytkownika samodzielnie lub ich gromadzenie może odbywać się automatycznie przez serwis podczas korzystania z niego.

O ile nie określono inaczej, witryna https://kdns.com.ua wykorzystuje pliki cookie (lub inne narzędzia śledzące) w celu identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ustawień globalnych, które ustanowili wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika.

4.3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, które otrzymują, publikują lub przekazują innym osobom korzystającym z serwisu oraz potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.


5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na Stronie sklepu internetowego „kdns.com.ua”, w tym dostawy Towaru.

6. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Пользователи имеют право:

6.1.1. узнать, были ли сохранены их Персональные данные;

6.1.2. обращаться к Администрации сайта, чтобы узнать их содержание и происхождение;

6.1.3. проверить их достоверность или попросить их дополнить;

6.1.4. удалить, обновить или исправить свои Персональные данные;

6.1.5. превратить в формат, обеспечивающий анонимность;

6.1.6. блокировать любые данные, хранящиеся в нарушение закона;

6.1.7 выступить против их обработки по всем без исключения законным основаниям.

6.2. Соответствующие запросы следует направлять администрации сайта по адресу, указанному в контактных сведениях на сайте.

7. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

7.1. Witryna zbiera informacje o Twoich wizytach na naszych stronach internetowych w celu uzyskania statystyk odwiedzin i efektywności ich wykorzystania, aby stworzyć spersonalizowane podejście i dostosować się do zainteresowań każdego użytkownika. Robimy to za pomocą różnych technologii, z których jedną są pliki cookie. Są to dane, które witryna może wysłać do Twojej przeglądarki i będą przechowywane na Twoim komputerze, aby mogła zostać zidentyfikowana przez witrynę.

7.2. Pliki cookie służą do pomiaru skuteczności stron internetowych (na przykład do pomiaru liczby odwiedzających i czasu przebywania na stronie), do identyfikacji tematów i stron, które są najciekawsze i odwiedzane, oraz do zapewnienia wygody poruszania się i korzystania z nich. witryny, bez zbierania jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto pliki cookie mogą być używane do tworzenia osobistego podejścia opartego na dotychczasowym doświadczeniu użytkownika w interakcji z witryną i jego preferencjach. Z biegiem czasu informacje te poprawiają wrażenia użytkownika.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Sklep internetowy „kdns.com.ua” podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

8.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sklepu internetowego „kdns.com.ua”. W przypadku, gdy Użytkownik, korzystając z linków zamieszczonych na stronie internetowej tego ostatniego, wejdzie w zasoby osób trzecich, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.

8.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych na drodze sądowej lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych z powodu niewłaściwego korzystania ze strony lub usług.


Użytkownik ma świadomość, że Administracja Serwisu może zostać zmuszona do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

9. DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

9.1. Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, strona może dostarczyć Użytkownikowi, na żądanie, dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług i usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

9.2. W celu zapewnienia działania serwisu i jego utrzymania, serwis oraz wszelkie usługi zewnętrzne mogą utrzymywać pliki rejestrujące interakcje serwisu z Użytkownikami (logi systemowe) lub wykorzystywać inne Dane Osobowe (w szczególności adres IP). w tym celu.

10. WARUNKI DODATKOWE

10.1 Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

10.2 Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej sklepu, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

10.3. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek zmiany wprowadzone w Regulaminie, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu i może zażądać od Administracji serwisu danych usunięcia jego Danych Osobowych.

Potrzebuje porady?

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas

Zadać pytanie

Pomóc znaleźć?

Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś, skorzystaj z wyszukiwania w sklepie

Онлайн курсы IT